ČESTO 
POSTAVLJENA PITANJA

FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS

1. Što je Program Kreativna Europa?

1. What is the Creative Europe programme?

2. Što je Potprogram MEDIA?

2. What is the MEDIA sub-programme?

3. Tko se može prijaviti za financiranje Potprograma MEDIA Programa Kreativne Europe?

3. Who can apply for Creative Europe MEDIA Funding?

4. Koje zemlje sudjeluju u Potprogramu MEDIA?

4. Which countries are participating in the MEDIA sub-programme?

5. Koje su zemlje s niskim produkcijskim kapacitetom?

5. Which are low AV capacity countries?

6. Kako se prijaviti za financiranje?

6. How to apply for funding?

7. Da li je financiranje Kreativne Europe MEDIA zajam ili potpora EU u obliku bespovratnih sredstava?

7. Is MEDIA - Creative Europe funding considered a loan or a grant?

8. Kome se mogu obratiti za pomoć oko prijave?

8. Who can I contact for assistance with the application?

9. Tko ocjenjuje prijave za financiranje Kreativne Europe?

9. Who assesses Creative Europe funding applications?

10. Kako mogu postati stručnjak?

10. How can I become an expert?

11. Kako mogu saznati je li moja prijava bila uspješna ili ne?

11. How do I find out if my application was successful or not?

12. Kako se objavljuju rezultati?

12. How are results published?

13. Što je mreža Deskova Kreativne Europe (Kultura i MEDIA)?

13. What is the Creative Europe Desk Network?

14. Što je EACEA?

14. What is the EACEA?

15. Gdje mogu pronaći logotipove Kreativne Europe MEDIA i DKE - Ureda MEDIA Hrvatske?

15. Where can I find the Creative Europe MEDIA and the CED - MEDIA Office Croatia Logos?